زالو درمانی و میگرن
زالو درمانی و میگرن

زالو درمانی و میگرن

Ratings
(2)

مقایسه اثربخشی مداخلات ورزش یوگا و زالودرمانی در مدیریت درمان زنان مبتلا به میگرن

نویسندگان: سیدحامد قیامی تکلیمی، رقیه افروزنده، محمدابراهیم بهرام، محمدجواد پوروقار، عباس صادقی، علی همتی عفیف

چکیده مقاله:

این تحقیق با هدف بررسی تاثیرات یوگا و زالودرمانی در مدیریت درمان بیماران مبتلا به میگرن انجام گرفت. جامعه آماری تحقیق, زنان مبتلا به میگرن شهر قزوین بودند. در این مطالعه نیمه تجربی تعداد 21 بیمار زن (سن 36/8± 7/38 سال) مبتلا به میگرن به صورت تصادفی در سه گروه یوگا, زالو درمانی و کنترل به تعداد مساوی (7=n) قرار گرفتند. شدت سردرد توسط پرسشنامه (VAS) و مدت سردرد از طریق چک لیست در زمان‌های پیش آزمون, پس آزمون و دوره پیگیری توسط محقق صورت گرفت. بیماران در گروه یوگا به مدت 12 هفته تمرینات یوگا (60 جلسه, 5 روز در هفته, هر جلسه 60 دقیقه) را انجام دادند. در گروه زالو درمانی, هر هفته دو عدد زالو به مدت 12 هفته در منطقه پشت لاله گوش پسین استفاده شد. گروه کنترل, درمان دارویی معمول خود را دنبال می‌کردند. برای تحلیل آماری از آزمون‌های آنالیز واریانس با اندازه گیری‌های مکرر و آنوا در سطح معناداری 05/0≥ P استفاده شد. نتایج نشان داد 12 هفته تمرینات یوگا و زالودرمانی به صورت مستقل سبب کاهش معناداری در شدت و مدت در گروه های می شود (05/0≥ P). همچنین بین سه گروه اختلاف معناداری در شدت درد (09/0=P) و مدت درد (12/0=P) مشاهده نشد. به نظر می رسد مداخلات بهبود بالینی چشمگیری را در هر سه گروه نشان داد. نتایج نشان داد که زالودرمانی و یوگادرمانی مزایایی برابر با درمان دارویی در کاهش شدت و مدت درد در زنان مبتلا به سردرد میگرنی دارد. بنابراین, تمرینات یوگا و زالو درمانی احتمالا می توانند به عنوان درمان کمکی در بیماران میگرنی موثر باشند.

دانلود متن کامل مقاله

 

زالو, زالودرمانی, زالو درمانی, فروش زالو, خرید زالو, میگرن, یوگا, سردرد