زالو درمانی در طب سنتی ایران

زالو درمانی و طب سنتی ایران

زالو درمانی در طب سنتی ایران

نویسندگان: كاظم خدادوست،  مجيد خليلی، محمد علی محجل شجا، كاميار قابيلی، شيوا اسماعيلی پراپری

چکیده مقاله:

طب سنتی از قدیمی ترین روش های درمانی در جوامع بشری است كه مورد استفاده ملل مختلف بوده و رشد و نمو خود را مد یون سنت، فرهنگ و آداب و رسوم ملل مختلف است. طب سنتی هنوز هم در بسیاری از كشورها جایگاه خود را حفظ كرده و در كنار طب مدرن در حفظ سلامتی و درمان بیماری‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد و در چند دهه اخیر رشد فزاینده‌ای داشته است. طب سنتی علم و مهارت حفظ سلامتی به شیوه كل نگر است، و شامل مجموعه‌ای از روش‌هایی است كه به حفظ سلامتی و درمان بیماری‌های مختلف منجر می شود و رابطهء تنگاتنگی با گیاهان، حیوانات، مواد معدنی و اعمال یداوی (كلیه اقدامات و مداخلات درما نی كه با استفاده از دست انجام می شود) دارد. یكی از تكنیك‌های درمانی در طب سنتی استفاده از زالو (زالو درمانی) است، این موجود خارق العاده مشهور به "جراح كوچك" است. به همین منظور ما به كتب طب سنتی مراجعه كرده و نظرات حكما و اطباء طب سنتی ایران را در خصوص استفاده از زالو در درمان بیماری های مختلف مورد بررسی قرار دادیم. در مقاله حاضر سعی می‌كنیم جایگاه این روش درمانی را در طب سنتی ایران مورد بحث قرار دهیم.

دانلود متن کامل مقاله

زالو درمانی و بیماری‌های قلبی و عروقی

زالو درمانی و بیماری‌های قلبی

زالو درمانی در اختلالات انعقادی و بیماری‌های قلبی عروقی

نویسندگان: محمد رضا حیدری، سمیه ولی پوردهکردی

چکیده مقاله:

این مقاله به منظور بررسی اثرات زالودرمانی بر اختلالات انعقادی و بیماری‌های قلبی عروقی و نقش پرستار در مراقبت از بیماران تحت این درمان انجام شد. زالودرمانی یکی از روش‌های درمانی مرسوم در طب سنتی در بسیاری از کشورهای دنیا می‌باشد که امروزه به آن توجه زیادی شده است. استفاده از این روش درمانی به طور قابل توجهی رو به افزایش است, اما تلاش قابل توجهی برای توضیح علت تاثیر این روش درمانی و مکانیسم‌های عمل آن صورت نگرفته است.

روش کار: در این مقاله مروری با مراجعه به پایگاه داده‌ها و موتورهای جستجو نظیر Google Scholarو PubMed و SID, کلمات کلیدی زالو درمانی (leech therapy/ medicinal leech), مکانیسم اثر (mechanism of action), بیماری قلبی عروقی (cardiovascular disease), هموستاز (homeostasis), و ضدانعقاد (anticoagulant) به صورت منفرد یا ترکیبی به هر دو زبان انگلیسی و فارسی در متون سال های 1989 تا 2016 میلادی جستجو شدند. علاوه بر این, از کتب فارسی در دسترس نیز استفاده شد. در نهایت, از متونی که مرتبط با هدف مطالعه بودند بهره گرفته شد.

یافته‌ها: زالودرمانی دارای ریشه بسیار قدیمی در طب سنتی ایران است که علاوه بر استفاده در اختلالات مختلف,در درمان پرفشاری خون, آنژین صدری و انفارکتوس میوکارد استفاده شده است و دارای اثرات ضدانعقادی است. مقالات و متون بر نقش پرستاران در امر مراقبت از بیماران تحت درمان تاکید دارند. به نظر می‌رسد زالودرمانی صرف نظر از عوارضی که در برخی از منابع ذکر شده است می‌تواند به عنوان یکی از روش های طب مکمل در امر درمان و پژوهش های مرتبط با اختلالات قلبی عروقی و انعقادی مورد توجه بیشتر قرار گیرد.

دانلود متن کامل مقاله

 

زالو درمانی و میگرن

زالو درمانی و میگرن

مقایسه اثربخشی مداخلات ورزش یوگا و زالودرمانی در مدیریت درمان زنان مبتلا به میگرن

نویسندگان: سیدحامد قیامی تکلیمی، رقیه افروزنده، محمدابراهیم بهرام، محمدجواد پوروقار، عباس صادقی، علی همتی عفیف

چکیده مقاله:

این تحقیق با هدف بررسی تاثیرات یوگا و زالودرمانی در مدیریت درمان بیماران مبتلا به میگرن انجام گرفت. جامعه آماری تحقیق, زنان مبتلا به میگرن شهر قزوین بودند. در این مطالعه نیمه تجربی تعداد 21 بیمار زن (سن 36/8± 7/38 سال) مبتلا به میگرن به صورت تصادفی در سه گروه یوگا, زالو درمانی و کنترل به تعداد مساوی (7=n) قرار گرفتند. شدت سردرد توسط پرسشنامه (VAS) و مدت سردرد از طریق چک لیست در زمان‌های پیش آزمون, پس آزمون و دوره پیگیری توسط محقق صورت گرفت. بیماران در گروه یوگا به مدت 12 هفته تمرینات یوگا (60 جلسه, 5 روز در هفته, هر جلسه 60 دقیقه) را انجام دادند. در گروه زالو درمانی, هر هفته دو عدد زالو به مدت 12 هفته در منطقه پشت لاله گوش پسین استفاده شد. گروه کنترل, درمان دارویی معمول خود را دنبال می‌کردند. برای تحلیل آماری از آزمون‌های آنالیز واریانس با اندازه گیری‌های مکرر و آنوا در سطح معناداری 05/0≥ P استفاده شد. نتایج نشان داد 12 هفته تمرینات یوگا و زالودرمانی به صورت مستقل سبب کاهش معناداری در شدت و مدت در گروه های می شود (05/0≥ P). همچنین بین سه گروه اختلاف معناداری در شدت درد (09/0=P) و مدت درد (12/0=P) مشاهده نشد. به نظر می رسد مداخلات بهبود بالینی چشمگیری را در هر سه گروه نشان داد. نتایج نشان داد که زالودرمانی و یوگادرمانی مزایایی برابر با درمان دارویی در کاهش شدت و مدت درد در زنان مبتلا به سردرد میگرنی دارد. بنابراین, تمرینات یوگا و زالو درمانی احتمالا می توانند به عنوان درمان کمکی در بیماران میگرنی موثر باشند.

دانلود متن کامل مقاله